prof. mr. Bert van Schaick

Bert van Schaick is sinds 1 mei 2008 hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan Tilburg University. Hij aanvaardde zijn ambt op 9 januari 2009 met zijn oratie “Het burgerlijk recht de baas? Over de verwevenheid van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht”. De oratie is uitgegeven door uitgeverij Kluwer. Van Schaick beschrijft hoe de rechter in het burgerlijk proces steeds meer invloed krijgt op de inhoud en uitkomst van de procedure, keert zich tegen deze tendens en betoogt dat het belang van een kwalitatief hoogstaande rechtspleging vergt dat de partijautonomie in het burgerlijk procesrecht als fundamenteel beginsel wordt gehandhaafd. In de belangrijkste boekenreeks op het gebied van het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht, de Asser-serie, publiceerde Bert van Schaick drie delen, in de serie Monografieën BW publiceerde hij er twee.

mr. dr. Hans Menu

Voordat Hans Menu zijn carrière als advocaat begon, is hij in de periode 1989-1994 op Tilburg University werkzaam geweest als wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep privaatrecht.  Hij doceerde het vak Burgerlijk Recht, verrichte privaat- en bestuursrechtelijk wetenschappelijk onderzoek, begeleidde en examineerde studenten, was mede-bestuurder van een rechtswetenschappelijke onderzoeksstichting, publiceerde tijdschriftartikelen en behaalde in 1994 de graad van “doctor in de rechtsgeleerdheid” met de publicatie en verdediging van zijn proefschrift: “De toezegging in het privaatrecht, een intern rechtsvergelijkende analyse met de toezegging in het bestuursrecht”. Van dit proefschrift is een handelseditie gepubliceerd in de Serie recht en praktijk. In 2020 publiceerde Hans Menu in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk de monografie Pachtprocesrecht.

mr. dr. Joost de Rooij

Het wetenschappelijk karakter van kantoor en de affiniteit met de agrarische sector verenigen zich in het promotieonderzoek van onze advocaat Joost de Rooij. In 2009 is Joost aan de Rijksuniversiteit te Groningen gepromoveerd op zijn proefschrift “Kan de Meststoffenwet gemist worden?” De aanleiding voor dit onderzoek vormde de door Joost in de advocatuur opgedane ervaringen met betrekking tot deze wetgeving. In de agrarische praktijk blijkt regelmatig dat het ontbreken van afstemming tussen de Wet milieubeheer en de mestwetgeving leidt tot vragen en verrassingen, zowel bij de agrariërs en derdebelanghebbenden als bij de juridische dienstverleners en de overheid. Derhalve heeft Joost in het kader van zijn proefschrift een studie gedaan naar de mogelijkheden en de wenselijkheid van integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer. De balans opmakende concludeerde hij dat integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer wenselijk is en in het Nederlands milieurecht past.

Een integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer heeft (nog) niet plaatsgevonden. De meststoffenwetgeving is en blijft echter wel aan verandering onderhavig. De ontwikkelingen hiervan worden nauwgezet gevolgd bij Linssen cs Advocaten.

mr. dr. J.J.A. Braspenning

Na het afronden van een juridische en bedrijfseconomische studie schreef Jurgen Braspenning zijn proefschrift Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst. In zijn proefschrift legt hij de verbinding tussen het nationaal en Europees financieel consumentenrecht en empirische inzichten uit de (gedrags)economie en de Psychologie. Op 24 november 2017 verdedigde Jurgen zijn proefschrift in de aula van de Universiteit van Tilburg. De handelseditie van zijn promotieonderzoek verscheen in december 2017 bij Uitgeverij Paris.