Slachtoffer met whiplashklachten

In dit artikel bespreek ik een arrest van de Hoge Raad – gewezen op 22 september 2023 - over een slachtoffer met whiplashklachten. Het arrest van de Hoge Raad is niet heel verrassend aangezien het vaste jurisprudentie bevestigt.

Wat is wijsheid bij diefstal of heling.

Klagen tegen invordering van uw rijbewijs?

Een geslaagde middag in het Koning Willem 2 stadion

Linssen cs Advocaten organiseerde op 6 april 2023 een cursus over het onderwerp volmacht en vertegenwoordiging.

Eerste (juridische) hulp bij ongevallen.

Podcast De Dag: een lesje Europese stikstofregels

Twaalf Twentse melkveehouders na uitspraak rechtbank weer welkom in Planetproof melkstroom

De rechtbank Midden-Nederland vernietigt het opzeggingsbesluit van FrieslandCampina.

Schadeclaim Belemmeringenwet Privaatrecht kost teler geld

Nieuws over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied

Forse matiging contractuele boete bij koop van woning

WEBINAR: Gedwongen bedrijfsbeëindiging vanwege stikstof?

Juridische aspecten van sportschoolabonnementen

Geurhinder

Ondertussen in de rechtbank....

Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken, maar in de rechtbank komen herhaaldelijk zaken voor die gaan over varkens en alles wat daarmee te maken heeft. Het Hof in Den Bosch deed onlangs een voor mijn cliënt mooie uitspraak die ik u niet wil onthouden.

Lente in de rechtbank?

Bij de al lopende bestuurlijke boetes aangaande het vervoeren van vee is een kleine kentering te bespeuren. De stelling van de NVWA was altijd dat de toezichthoudend dierenarts bij het lossen van het dier altijd gelijk had in zijn bevindingen, en rechters waren het daar meestal mee eens.

De aansprakelijkheid van de verkoopmakelaar bij meetfouten (HR Meetinstructie 3)

De aansprakelijkheid van de verkoopmakelaar voor meetfouten is een onderwerp waar geregeld over geprocedeerd wordt. De pijlen worden in dit soort zaken meestal op de verkoopmakelaar gericht omdat het aanspreken van de verkoper van de woning niet altijd eenvoudig is.

Wordt het paard achter de wagen gespannen?

1 januari van dit jaar is de Europese Richtlijn verkoop goederen (2019/771) in werking getreden. Een belangrijke wijziging die met deze Richtlijn wordt gerealiseerd is een verlenging van het wettelijk bewijsvermoeden, ook wel de zogenaamde garantietermijn.

Deliveroo en haar bezorgers vallen onder cao Beroepsgoederenvervoer

Het gerechtshof heeft in twee arresten beslist dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen en Deliveroo (achterstallige) pensioenpremies moet betalen.

Ontslag op staande voet bij (handel in) drugs op de werkvloer

Het gebruik van drugs en alcohol kunnen een negatieve invloed hebben op het functioneren van een werknemer.

RFC moet boer schadevergoeding betalen om schrappen lidmaatschap

‘Zorgvuldig omgaan met leden noodzakelijk’

Stikstofrechten, wie ze heeft en wat dat betekent

Stikstof en (gebrek aan) stikstofbeleid is een probleem in Nederland.

Hart verpand aan de agrarische sector

Onze advocaat Joost de Rooij is geïnterviewd door het blad vakens.nl.

Vijf vragen over het financieringsvoorbehoud

Recent schreef onze advocaat mr. dr. Braspenning een artikel over het financieringsvoorbehoud bij de koop van een woning. Deze bijdrage is geplaatst in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (2020-3).

Tussenuitspraak over Brabants stikstofbeleid

Strafrecht boeken

Aangekondigde toename strafbeschikkingen: stel tijdig verzet in

Deze week werd via verschillende media aangekondigd dat het OM meer zaken dan gebruikelijk af gaat doen zonder tussenkomst van de rechter. Het opleggen van een strafbeschikking leidt tot een ‘strafblad’. Binnen twee weken kan verzet worden ingesteld tegen een strafbeschikking.

Aspergebedrijf niet verantwoordelijk voor niet naleven corona-regels

dutch cow

Aanpassing Brabants stikstofbeleid

Voorzienbaarheid steeds verder opgerekt

Corona-virus

Informatie over de gevolgen van de coronacrisis op een rij

Het coronavirus heeft zich door heel Nederland verspreid en raakt burgers en bedrijven. Onze specialisten hebben voor u relevantie informatie over juridische gevolgen op een rij gezet.

Gebrekkige medische hulpzaken bij de uitvoering van een medische behandelingsovereenkomst

Is een arts aansprakelijk voor een implantaat of prothese dat in het lichaam van de patiënt wordt gebracht dat achteraf gebrekkig blijkt te zijn?

Reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst? Kwestie van uitleg

Mest op landbouwgrond

De juridische kiem van het stikstofprobleem

Nederland is in de ban van de zogenoemde ‘stikstofcrisis’. Op dit moment lijkt het erop dat de veehouderij kind van de rekening gaat worden.
auto ongeluk whiplash

Whiplash: de stand van zaken in 2020

Mr. van Schaick praat u in dit artikel bij over de veranderingen met betrekking tot letselschade door een whiplash.

Natuur sluit de deuren voor Brabantse veehouders

In Noord-Brabant heeft de provincie de Verordening natuurbescherming zodanig gewijzigd dat veehouders verplicht zijn om hun stallen aan te passen. De stallen moeten gaan voldoen aan reductienormen die de provincie ten opzichte van de oude Verordening natuurbescherming strenger heeft vastgesteld.

Onrechtmatige uitlatingen in een incassogeschil

Er vinden geregeld juridische geschillen plaats over de vraag of bepaalde uitlatingen over personen of organisaties juridisch gezien door de beugel kunnen. De vraag is steeds hoe ver de vrijheid van meningsuiting reikt.

ZLTO verzoekt de rechter een voorlopige maatregel te treffen

Door middel van het instellen van een zogenoemde provisionele vordering wil ZLTO voorkomen dat veehouders vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare vergunningaanvraag moeten indienen in het kader van het aanpassen van verouderde stallen die per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant.

Is de werkgever aansprakelijk te houden voor stress, overspannenheid of burnout van een van zijn werknemers?

Je kent het vast wel. Je hebt de ene reorganisatie nog maar net achter de rug en het (nieuwe) management kondigt de volgende alweer aan. En bij elke reorganisatie blijkt dat de maar niet afnemende hoeveelheid werk met steeds minder collega’s moet worden gedaan.

Uw rechtspositie bij factuurfraude

Het betalen van een factuur is niet altijd zonder risico. In de media verschijnen steeds vaker berichten over consumenten en bedrijven die slachtoffer zijn geworden van fraude met facturen. Dergelijke fraude kan grote gevolgen hebben voor zowel schuldenaar als schuldeiser.
pluimveehouder_klein

De stoelendans der dierrechten

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de stoelendans om de dierrechten. De verplichting is duidelijk: om een bepaald aantal dieren te mogen hebben zal je als bedrijf voldoende dierrechten moeten hebben. Die moet je op tijd leasen of kopen, anders grijp je volledig mis.

De keuze voor zonnepanelen vanuit juridisch en fiscaal oogpunt

De zon zal steeds meer gaan schijnen voor de vele ontwikkelaars die het aantal vierkante meters met zonnepanelen gestaag zien toenemen.

Besluiten opleggen mestboetes herzien

Op 18 december 2018 zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) drie uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor (lopende) mestboetezaken.

De Brabantse stalderingsregel is toegestaan

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de Brabantse stalderingsregel rechtsgeldig is.
Melkvee boerderij

CBb oordeelt over Regeling fosfaatreductieplan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 een uitspraak gedaan in de “proefprocedure” over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. De proefprocedure was in overleg met RVO en het CBb opgestart teneinde zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over de Regeling. Die uitspraak is er nu gekomen en zal ook invloed hebben op de procedures tegen fosfaatrechtenbeschikkingen. 

Misbruik van het financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een bruikbaar en alleszins redelijk juridisch instrument om te voorkomen dat een enthousiaste koper met een huis eindigt dat hij nooit kan betalen c.q. financieren. Op de wijze waarop de veelgebruikte NVM-overeenkomst invulling geeft aan het financieringsvoorbehoud ligt het risico op misbruik echter op de loer.

Procedure tegen de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant gestart

De dagvaarding waarmee de procedure tegen de Verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant is gestart.
Geurhinder

Varkensrechten voor pluimveerechten

De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs in een uitspraak rekening gehouden met de waarde van varkensrechten in een zaak die ging over een tekort aan pluimveerechten.

€ 250.000,- aan smartengeld toegewezen in mishandelingszaak

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 8 maart 2018 een recordbedrag aan smartengeld aan een letselschadeslachtoffer toegewezen: € 250.000,-.

Onrechtmatige (geur)hinder?

De varkenshouder werd veroordeeld tot het treffen van maatregelen die bewerkstelligen dat de maximale geurbelasting op gevoelige objecten wordt gehaald, ondanks het feit dat de varkenshouder de beschikking had over een geldige milieuvergunning en zich daar zelfs ook aan hield.
Mest op landbouwgrond

De praktijk van de mesthandhaving

Het zal u niet ontgaan zijn. De media, al dan niet gehinderd door gebrek aan kennis van feiten en omstandigheden, bombardeert nagenoeg de hele agrarische sector als frauduleus. Versierd met visuele plaatsaanduidingen van bedrijven op een kaart, en onder vermelding van man en paard, heeft de middeleeuwse schandpaal weer haar intrede gedaan.

Pachter 65 jaar: exit?

Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat het wettelijke systeem van pachtrecht ingrijpend werd veranderd. Met ingang van 1 september 2007 kwam de Pachtwet, die dateerde van 1958, te vervallen. Er kwam nieuwe wetgeving voor in de plaats die voor het grootste deel werd opgenomen in het Burgelijk Wetboek.

Opnieuw gebrek in de jachtwetgeving

In de vorig jaar in werking getreden Wet Natuurbescherming en de daarmee samenhangende wetgeving, in dit geval de Algemene Wet Bestuursrecht, is na het gedoe rondom de lokmiddelen wederom een gebrek geconstateerd. Ditmaal gaat het om de beroepsmogelijkheden tegen het intrekken of weigeren van een jachtakte.
Melkvee boerderij

Fosfaatrechten – doe op tijd melding!

Het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij krijgt verder vorm. Inmiddels is informatie gepubliceerd over het melden van bijzondere omstandigheden en in- en uitscharing. Hieronder gaan we kort in op de voorwaarden ten aanzien van deze twee categorieën.
bijeenkomst_actualiteiten_fosfaat_cover

Bijeenkomst Actualiteiten fosfaat en melkveehouderij groot succes

Op woensdag 29 november 2017 organiseerden wij een bijeenkomst over de meest actuele ontwikkelingen voor de melkveehouderij op het gebied van het fosfaatreductieplan, fosfaatrechten en provinciale verordeningen. De bijeenkomst werd druk bezocht door circa 200 melkveehouders en adviseurs.
auto ongeluk whiplash

Whiplash; de stand van zaken anno 2017

Whiplash is, volgens de CBO richtlijn, een acceleratie-deceleratie mechanisme waarbij krachten op de nek hebben ingewerkt. Het mechanisme waarbij het hoofd heftig heen en weer slingert, treedt veelal op bij (auto-)ongevallen met name bij aanrijdingen van achteren en aan de zijkant. Maar het kan natuurlijk ook op andere manieren ontstaan.
André van Schaick

AOV verzwijging Gerechtshof Den Bosch 28 maart 2017

Gerechtshof Den Bosch 28 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1520. Verzekeringsrecht. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geen schending van de precontractuele mededelingsplicht (beroep op verzwijging) van medische voorgeschiedenis. De kandidaat-verzekerde hoeft niet alle klachten te melden in de gezondheidsverklaring maar slechts klachten van een zekere ernst.
Hans Menu

Paardenhouderij: pacht of huur?

Mr. Hans Menu gaat in op een van de wezenskenmerken van pacht, namelijk dat het pachtobject wordt gebruikt voor de ‘bedrijfsmatige uitoefening van landbouw’

Kort geding tegen de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 1 maart 2017 is de ministeriële regeling “Regeling fosfaatreductieplan 2017” in werking getreden. Inmiddels zijn wij – in samenwerking met Hekkelman Advocaten – een kort geding gestart. Het doel is buitenwerkingstelling van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel fosfaatrechten

Op 8 september 2016 heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken het wetsvoorstel dat een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij invoert, ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie weer onder het nationale fosfaatplafond komt en daardoor de zogenoemde derogatiebeschikking wordt behouden. Het stelsel van fosfaatrechten wordt in de Meststoffenwet opgenomen.