Besluiten opleggen mestboetes herzien

Op 18 december 2018 zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) drie uitspraken gedaan die van groot belang zijn voor (lopende) mestboetezaken.