corona virus

Een werknemer moet van zijn baas op het werk verschijnen. De werknemer komt daardoor in aanraking met een collega die besmet blijkt met het coronavirus, en raakt zelf ook besmet. Kan deze werknemer zijn baas aansprakelijk stellen voor zijn schade?

Art. 7:658 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de werkgever onder meer om te zorgen voor een veilige werkruimte voor zijn werknemers. Hij moet de werkruimte ook onderhouden en die maatregelen treffen en die aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden (gezondheids-)schade lijdt. Art. 7:658 BW is niet bedoeld als een absolute waarborg dat de werknemer geen schade lijdt, maar op de werkgever rust wel een zorgplicht, die mede wordt bepaald door de specifieke omstandigheden van de werkomgeving. De werkgever moet doen wat redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden (gezondheids-)schade lijdt, waarbij de wet uitgaat van een hoog veiligheidsniveau, en van toezicht van de werkgever op de werkomstandigheden en op naleving van instructies.

Het is wel duidelijk dat het coronavirus ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken.

De werkgever moet zich ten minste houden aan de dringende adviezen van de overheid/RIVM richtlijnen. Hij moet werknemers waar mogelijk gelegenheid geven om thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, moet hij de werkomgeving veilig maken en houden. Hij moet het werk zo inrichten dat “social distancing” mogelijk is (dus werkplekken op veilige onderlinge afstand), hygiënemaatregelen nemen en zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Als de werkgever dat nalaat, handelt hij in strijd met zijn zorgplicht jegens zijn werknemer. De werknemer die daardoor op het werk een besmetting met het coronavirus oploopt, kan zijn werkgever voor zijn schade aansprakelijk stellen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Schadevergoeding.