corona virus

In veel gevallen is het coronavirus vooral een probleem van de werkgever. Hij moet het loon van de werknemer doorbetalen, ook al werkt de werknemer niet. Omdat er sprake is van een extreme situatie die moeilijk als een normaal bedrijfsrisico kan worden gekwalificeerd, heeft de overheid op 17 maart 2020 de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen.

Deze regeling biedt de werkgever een compensatie voor de loonkosten over de periode 1 maart-1 juni 2020, als de werkgever een inkomensdaling voorziet van ten minste 20%. Het bedrag van de compensatie is afhankelijk van de omvang van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90%. De overheid betaalt een voorschot, bepaalt na 1 juni 2020 hoe groot de omzetdaling van de werkgever werkelijk was en stelt aan de hand daarvan de hoogte van de compensatie definitief vast. Een belangrijke eis is wel dat de werkgever over de periode waarover hij de compensatie ontvangt, géén ontslagvergunning voor zijn werknemers aanvraagt wegens bedrijfseconomische redenen of deze ontslagaanvraag binnen vijf dagen na het beroep op de compensatieregeling intrekt. Ontslagaanvragen die waren ingediend tussen 1 en 17 maart 2020 kunnen nog wel worden behandeld.

De werkgever die een beroep doet op de compensatieregeling mag ook geen werknemers ontslaan die nog in hun proeftijd zijn, hij mag ook geen arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden beëindigen noch afzien van verlenging van arbeidsovereenkomsten waarvan de bepaalde tijd afloopt. Ontslag op andere gronden, zoals ontslag op staande voet wegens diefstal of ander ernstig verwijtbaar handelen, ontslag wegens disfunctioneren of langdurige arbeidsongeschiktheid blijft mogelijk, uiteraard mits aan de daarvoor geldende eisen is voldaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Arbeid en Ontslag.