Wanneer u als gevolg van een ander (niet planologisch) besluit van de overheid schade lijdt, is het in bepaalde gevallen ook mogelijk deze schade vergoed te krijgen. In dat geval spreken we over nadeelcompensatie. Het kan immers voorkomen dat een op zichzelf rechtmatig besluit, zoals een wegafsluiting of andere werkzaamheden, voor u onevenredige gevolgen heeft. Op dat moment kunt u uw schade mogelijk ook vergoed krijgen.

Een verzoek om planschade moet worden ingediend binnen een termijn van vijf jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden. Voor een verzoek om nadeelcompensatie gelden ook weer afzonderlijke procedures. De overheid schakelt na ontvangst van het verzoek om tegemoetkoming in schade over het algemeen een deskundige in die de schadeoorzaak en de hoogte van de schade in kaart brengt.  Het is vanzelfsprekend belangrijk om in een aanvraag volledig te zijn en de juiste feiten en omstandigheden te vermelden. De uiteindelijke vaststelling van schade moet kritisch worden beoordeeld. U wordt daarbij geconfronteerd met termen als normaal maatschappelijk risico, voorzienbaarheid en causaliteit.

Onze specialisten hebben ruime ervaring op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. Zij staan u dan ook graag te woord als u hier vragen over heeft. Heeft u schade geleden als gevolg van een planologische wijziging of een ander besluit van de overheid en denkt u dat deze schade mogelijk vergoed kan worden? Schroom dan niet contact op te nemen met een van onze specialisten.