Bankzaken

Veel financieringsovereenkomsten worden gesloten met financiële instellingen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning of de financiering van een onderneming. Daarbij worden veelal zekerheidsrechten bedongen, zoals pandrechten en hypotheekrechten. Er kan ook worden verlangd dat u persoonlijke zekerheden verschaft, zoals een borgstelling. Het aangaan van financieringsovereenkomsten en het afsluiten van financiële producten is risicovol en resulteert veelal in ingewikkelde contracten. De specialisten van Linssen c.s. Advocaten zijn als geen ander in staat om u van de juiste juridische bijstand te voorzien.

Verzekeringen

Discussies over het verzekeringsrecht verlopen vaak langs bekende lijnen. De verzekerde heeft een verzekeringsovereenkomst gesloten met de verzekeraar. Op het moment dat aanspraak gemaakt wordt op een verzekering weigert de verzekeraar zijn aanspraak te erkennen en de schade van de verzekerde te vergoeden.

Onder meer vinden veel geschillen plaats omdat de verzekeraar uitkering weigert (en soms zelfs de verzekering opzegt of slechts bereid is geclausuleerd voort te zetten) omdat de verzekerde haar of zijn precontractuele mededelingsplicht heeft geschonden (ofwel een beroep doet op “verzwijging”): de verzekerde heeft nagelaten de vragen in een aanvraagformulier of een gezondheidsverklaring niet of niet juist zijn ingevuld. Soms wordt de verzekerde (onterecht) wegens verzekeringsfraude in een extern verwijzingsregister opgenomen.

Ook doen zich veel geschillen voor over de polisdekking. Daar waar verzekerde in de veronderstelling verkeerde dat hij tegen een bepaald risico verzekerd was, ontkent de verzekeraar de polisdekking voor dat risico of beroept hij zich op een uitsluiting of uitsluitingsclausule of stelt hij dat de verzekerde niet aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen heeft voldaan (zoals schademeldingsplicht, medewerkingsplicht).  Als er eenmaal polisdekking is, kunnen uiteraard vragen rijzen over de omvang van de verzekeringsaanspraak.

Probleem is dat het vaak om complexe verzekeringsproducten (denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering) gaat met een scala aan polisvoorwaarden die voor u moeilijk leesbaar zijn en waarin u al snel verdwaalt.
Als u een discussie hebt met een verzekeraar doet u er verstandig aan om een op het verzekeringsrecht gespecialiseerde professionele advocaat in te schakelen. Onze advocaten helpen u graag over de stappen die u in het geschil met uw verzekeraar het beste kunt zetten.