corona virus

Gemeenten, provincies en andere overheden gaan op dit moment door met het nemen van handhavingsbesluiten; ook voor zover die geen enkel verband hebben met het coronavirus. Heeft het coronavirus of de maatregelen die daartoe genomen zijn gevolgen voor die besluiten?

Bijvoorbeeld milieuorganisaties vragen ook in deze tijd om te handhaven tegen milieuvergunningen. Ook zijn er nog steeds buren die het niet eens zijn met activiteiten op uw bedrijf of perceel.

Bij handhavingsverzoeken kan een aantal aanvullende vragen van belang zijn, zoals:

  • Kan het coronavirus reden zijn een beroep te doen op bijzondere omstandigheden met het afzien van handhavend optreden als gevolg?
  • Kan het coronavirus reden zijn om de begunstigingstermijn te verlengen?

Bijzondere omstandigheden
Bij een overtreding kent het overheidsorgaan een beginselplicht tot handhaving. Het overheidsorgaan moet optreden als sprake is van een illegale activiteit, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden of er concreet zicht is op legalisatie. Voor wat betreft een beroep op bijzondere omstandigheden wordt in de praktijk gewezen op bijvoorbeeld de onevenredigheid van de handhaving ten opzichte van de beschermde belangen. Een beroep op onevenredigheid wordt niet vaak geaccepteerd door een rechter. Het coronavirus op zichzelf zal dan ook niet snel leiden tot een geslaagd beroep op bijzondere omstandigheden. Dit kan naar onze mening echter anders zijn wanneer het onmogelijk is geworden om de overtreding te beëindigen als gevolg van de effecten c.q. maatregelen in verband met het coronavirus. De overtreder moet bij het opleggen van een last onder dwangsom het in zijn macht hebben de last uit te voeren of na te komen. Indien het absoluut en evident onmogelijk is geworden om gevolg te geven aan de last, dan zou dat reden kunnen zijn tot een geslaagd beroep op overmacht.

Begunstigingstermijn
Indien het onmogelijk is vanwege coronamaatregelen aan een lastgeving te voldoen, zal dat in veel gevallen betekenen dat het vooral gaat om een tijdelijke onmogelijkheid. In dat geval is het voorstelbaar dat de gestelde termijn waarbinnen u aan de last moet voldoen, moet worden verlengd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er geen personeel of bedrijf beschikbaar is om de overtreding op te heffen.

Betalingstermijnen
Niet voor niets zijn en worden er binnenkort van overheidswege verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen.  Op de website van de Kamer van Koophandel is onder andere een overzicht te vinden. Op het moment dat er echter nog een boetebedrag, dwangsom of terugbetaling betaald moet worden, kan het zinvol zijn daar contact over op te nemen met het bestuursorgaan. Mogelijk is immers nader uitstel mogelijk. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Handhaving.