Dergelijke uitkeringen en tegemoetkomingen kennen een veelheid aan regels, voorwaarden en uitzonderingen. Het is dan ook niet altijd even eenvoudig om te beoordelen of de hoogte van de toegekende uitkering of tegemoetkoming klopt dan wel of de weigering om een uitkering of tegemoetkoming toe te kennen wel juist is.

Het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid kunnen we in twee groepen verdelen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

  • Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Onder Sociale Wetgeving valt daardoor een groot aantal regelingen, zoals bijvoorbeeld de WW, de WIA/WAO, de ziektewet. Maar ook regelingen als de WMO en de Participatiewet.

Wij voeren met regelmaat dergelijke procedures tegen de (semi-)overheid en weten dan ook welke wegen er moeten worden bewandeld om uw rechten veilig te stellen. Nu het hier doorgaans zaken betreft die een grote impact hebben op uw leven, is juridisch advies en rechtsbijstand vaak geen overbodige luxe. Graag staan wij u in deze zaken bij.