Er zijn veel verschillende soorten zaken die betrekking hebben op uw omgeving. Wij behandelen onder meer zaken over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, handhaving, tracé- en verkeersbesluiten, planschade en onteigening.

Bestemmingsplan

De ruimtelijke ordening van de omgeving wordt met name vastgelegd in bestemmingsplannen. Maar ook dient gedacht te worden aan een provinciale verordening, zoals de Verordening Ruimte in de provincie Noord-Brabant en het Provinciaal Omgevingsplan van de provincie Limburg. Zowel het bestemmingsplan als de Verordening Ruimte vormen een invulling van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een bestemmingsplan kan, naast een actualisatie van een oud bestemmingsplan en bestaande rechten, ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (on)mogelijk maken. Daarom is het belangrijk om wijzigingen van het bestemmingsplan goed in de gaten te houden. Indien de gemeente voornemens is een bestemmingsplan te wijzigen, dient zij het ontwerp van het nieuw bestemmingsplan in beginsel te publiceren in het plaatselijk huis-aan-huisblad. U kunt vervolgens op dit nieuwe bestemmingsplan reageren. Dit dient u wel tijdig te doen.

Overige besluiten en (omgevings)vergunningen

Wijzigingen in uw omgeving kunnen ook mogelijk worden gemaakt door een vergunning. Het gaat daarbij om een zogenaamde omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor verschillende activiteiten zoals bouwen, slopen, milieu en strijd met het bestemmingsplan. Denk aan uw buurman die een nieuwe woning, aanbouw, schuur of stal wil bouwen. Of een projectontwikkelaar die een appartementencomplex wil bouwen. Naast omgevingsvergunningen kan ook gedacht worden aan andere besluiten, zoals  een tracé- of verkeersbesluit ten behoeve van het aanleggen of afsluiten van een (spoor)weg bijvoorbeeld. Tegen een dergelijke vergunning of besluit kunt u bezwaar maken. Hierbij dient vaak rekening te worden gehouden met een veelvoud aan regels, zoals bijvoorbeeld de regels uit het geldende bestemmingsplan, het bouwbesluit, regels over bodemsanering, milieunormen (zoals voor geluid en fijn stof), regels over flora en fauna, over archeologie en lokale regels, zoals die volgen uit bijvoorbeeld de APV en de gemeentelijke welstandsnota.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de regelgeving die met de omgeving en ruimtelijke ontwikkelingen te maken heeft en staan u graag bij. Wij treden daarin onder meer op voor (agrarische) bedrijven en ondernemers, projectontwikkelaars, bewonersverenigingen en particulieren.