Onteigening

Deze vorm van overheidsingrijpen is vaak aan de orde waarbij de overheid initiatiefnemer of opdrachtgever is. Vaak dient dan door een overheidsorgaan grond verworven te worden om de uitvoering van het project te kunnen realiseren. Gedacht kan worden aan de aanleg van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, spoor- en waterwegen, en grootschalige bouwprojecten zoals woningbouwlocaties en bedrijventerreinen etc. Overheidsorganen zoals de Staat, denk aan Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden, maar ook bedrijven als ProRail, verwerven grond voor dergelijke projecten.

Belangrijk is dat onteigening alleen mogelijk in het algemeen belang en onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is. Daarnaast heeft degene die onteigend wordt recht op een volledige schadeloosstelling. Voordat de overheid over mag gaan tot het voeren van een onteigeningsprocedure dient zij eerst met de grondeigenaar in overleg te treden en proberen in der minne tot een oplossing te komen.

De juridische procedure valt grofweg uiteen in de zogeheten administratieve onteigeningsprocedure en de gerechtelijke onteigeningsprocedure. In de administratieve onteigeningsprocedure wordt de grond ter onteigening door de Kroon (de Koning op voordracht van de minister van Infrastructuur en Milieu) aangewezen. Als de Kroon de gronden ter onteigening aanwijst, dan kan de overheid vervolgens de eigenaar dagvaarden bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank heet de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Tegen beide procedures kunnen juridische stappen worden ondernomen. Indien u informatie ontvangt waarin de overheid aangeeft voornemens te zijn om uw grond te verwerven, danwel om tot onteigening over te gaan kunt u zich het beste laten informeren door een deskundige. Onze advocaten adviseren en procederen veelvuldig op het gebied van onteigening.

Ruilverkaveling

Kort samengevat behelst ruilverkaveling de uitruil van gronden tussen grondeigenaren. Dit gebeurt in de regel op initiatief van een overheidsorgaan. Daarbij geldt als algemeen beginsel dat het streven van de ruilverkaveling is gericht op het realiseren van de doelstellingen voor het gebied (met betrekking tot natuur, landschap, recreatie e.d.), en op het realiseren van een doelmatige bedrijfsstructuur. Als grondeigenaar kun je ervoor kiezen om hieraan deel te nemen.

Voor het ruilen van gronden in de herinrichting zijn er twee belangrijke onderdelen:

  • Het ruilplan
  • De lijst der geldelijke regelingen

Bij het opstellen van het (ontwerp)ruilplan wordt rekening gehouden met de rechten en wensen van de rechthebbenden (grondeigenaren en pachters) en doelstellingen uit het ruilplan. Dit is echter niet altijd het geval. Indien u van mening bent dat met uw belangen onvoldoende rekening is gehouden of dat bepaalde aan u toekomende vergoedingen niet in de lijst der geldelijke regelingen zijn opgenomen dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.