Milieuaspecten kunnen in veel verschillende soorten zaken aan de orde komen, bijvoorbeeld in handhavingskwesties of wanneer u geluidsoverlast of stankoverlast ondervindt van een bedrijf in uw directe omgeving of juist wanneer omwonenden overlast van uw bedrijf ondervinden. Ook bij een nieuwe vergunning voor bijvoorbeeld een veehouderij komen milieuaspecten aan de orde. Als u zo’n vergunning aanvraagt, kunt u geconfronteerd worden met een bezwaarschrift van een omwonende. Andersom kan het ook zo zijn dat u het juist niet eens bent met een vergunning die uw buurman heeft aangevraagd.

Tot het milieurecht behoort ook het natuurbeschermingsrecht. Er is steeds meer aandacht voor de natuur en dit leidt ook tot steeds meer en complexe regelgeving.  In de sinds 1 januari 2017 in werking getreden Wet Natuurbescherming is de bescherming van zogenaamde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten geregeld. De staat van instandhouding van deze beschermde gebieden mag niet verslechteren. Wanneer in of in de omgeving van een beschermd gebied nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die kunnen leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van deze gebieden, dan is hiervoor een vergunning nodig op grond van de Wet Natuurbescherming.

Een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming kan bijvoorbeeld nodig zijn indien in of in de directe omgeving van een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurmonument een veehouderij wordt opgericht of uitgebreid. Met name het aspect stikstof speelt daarbij een belangrijke rol. Bij de oprichting of uitbreiding van een veehouderij is over het algemeen sprake van een toename van de ammoniakemissie / stikstofdepositie, hetgeen veelal leidt tot een verslechtering van beschermde natuurgebieden. In dat geval moeten de negatieve gevolgen van de oprichting of uitbreiding vereffend worden. Dat wordt ook wel salderen genoemd. Aan salderen kleven verschillende voorwaarden.

Bij Linssen cs Advocaten hechten onze specialisten veel waarde aan het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen binnen het milieu- en natuurbeschermingsrecht. Wij staan u in alle zaken die betrekking hebben op milieu en natuur met kennis van zaken en persoonlijke betrokkenheid bij. Dit kan zowel door u te adviseren als door voor u te procederen.