corona virus

De maatregelen die moeten bijdragen aan het onder controle krijgen en houden van het coronavirus leiden ertoe dat gemeentes, provincies en andere overheden hoorzittingen uitstellen of voorstellen doen om zaken op andere wijze te laten doorgaan. Wat betekent dit voor u?

Indien een hoorzitting wordt uitgesteld, zal het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met het verlengen van de beslistermijn. Het bestuursorgaan kan op grond van artikel 7:10 Awb de beslissing op bezwaar met maximaal 6 weken verdagen. Verder uitstel is enkel mogelijk voor zover alle belanghebbenden daarmee instemmen of de bezwaarmaker instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Telefonisch horen kan en is toegestaan op grond van rechtspraak. Sommige zaken lenen zich goed voor een telefonische hoorzitting. Andere zaken lenen zich daar veel minder voor, denk aan situaties waarbij meerdere partijen en personen zijn betrokken. Een overzichtelijk en zorgvuldig verloop van het horen kan dan onmogelijk zijn waardoor er van telefonisch horen kan worden afgezien.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Handhaving.