Voor alle gevallen geldt dat u uiterlijk 1 april 2018 de melding bij RVO moet hebben gedaan.

Bijzondere omstandigheden

Er is sprake van bijzondere omstandigheden als u op 2 juli 2015 met melkvee minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat heeft geproduceerd door:

 • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
 • diergezondheidsproblemen op uw bedrijf;
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
 • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de melkveestal;
 • nieuw gestart bedrijf;
 • buitengewone situaties vanwege realisatie van een natuurgebied, of aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, of algemene nutsvoorziening.

Wanneer bent u een nieuw gestart bedrijf?

Als u voor 2 juli 2015 een melkveebedrijf bent gestart en u op 2 juli 2015 nog geen volledige stalbezetting had. Dan kunt u onder deze voorwaarden het aantal fosfaatrechten laten verhogen:

 • U heeft een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Óf een voor 2 juli 2015 ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee. De omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit is verleend aan de landbouwer die het verzoek doet.
 • U bent financiële verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2015, die u niet meer ongedaan kunt maken.
 • U bent tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking.
 • Op 1 januari 2018 heeft u minimaal 15 melk- en kalfkoeien.
 • U heeft geen aanspraak gemaakt op de voorziening voor ophoging van fosfaatrechten door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over welke bewijsstukken RVO vereist als onderbouwing van uw bijzondere omstandigheden, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij verwijzen u tevens naar de website van RVO (https://mijn.rvo.nl/fosfaatrechten).

In- en uitscharing

Indien u op 2 juli 2015 dieren had uitgeschaard, dan kunt u vanaf 1 januari 2018 een verzoek insturen bij RVO om het fosfaatrecht op te hogen. Hiervoor gelden onderstaande regels.

 • De inschaarder moet instemmen met een verlaging van zijn fosfaatrechten.
 • Er is een overeenkomst tussen de in- en uitschaarder.
 • U kunt met I&R bewijzen dat de uitscharing heeft plaatsgevonden.
 • U stuurt het formulier in- en uitscharen vóór 1 april 2018 naar RVO toe.
 • U voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verhogen van het aantal fosfaatrechten zijn:

 • Als uitschaarder moet u bij RVO melden dat u op 2 juli 2015 melkvee had uitgeschaard. Ook geeft u aan om hoeveel dieren het gaat. Dit kunt u aantonen op basis van de registratie van dierverplaatsingen in I&R.
 • De inschaarder moet op 2 juli 2015 de houder zijn van deze runderen.
 • De inschaarder moet instemmen met de verlaging van zijn fosfaatrechten. Dit doet hij door het formulier in- en uitscharen samen met u te ondertekenen. Het aantal fosfaatrechten voor de uitschaarder wordt maximaal verhoogd met het aantal kilogram fosfaat dat overeenkomt met de forfaitaire productie van dierlijke meststoffen van het aantal stuks melkvee dat op 2 juli 2015 is in- of uitgeschaard. Hetzelfde aantal fosfaatrechten wordt verlaagd bij de inschaarder. De hoeveelheid fosfaatrechten is nooit groter dan het aantal fosfaatrechten dat toegekend is aan de inschaarder.
 • Is het uitgeschaarde melkvee drooggezette koeien? En is er geen gemiddelde melkproductie bekend op het ingeschaarde bedrijf? Dan wordt voor de forfaitaire productie de laagste norm gebruikt.

Informatie en vragen

Wilt u meer informatie over het melden van bijzondere omstandigheden in het kader van het fosfaatrechtenstelsel of heeft u andere vragen over fosfaatrechten? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag bij ten aanzien van onder meer procedures tegen uw fosfaatrechtenbeschikking, maar ook in het kader van bedrijfsovernames en aan- en verkoop van fosfaatrechten.

Contactpersonen
Sectie overheid: Joost de Rooij, Willem Remie, Marieke Toonders, Esther Wijnen en Daan Elings
Sectie civiel: Hans Menu en Theo Linssen