In de zaken ging het om de werkingssfeer van de betreffende cao en het verplichtstelling besluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (Pensioenfonds Vervoer).

Werkingssfeer cao

Het hof oordeelt – verkort weergegeven – dat het vaststaat dat het bezorgen van maaltijden een onderdeel is van de bedrijfsvoering van Deliveroo. Hiermee valt Deliveroo onder de omschrijving van artikel 2 lid 1, sub a van de cao namelijk “vervoer anders dan van personen over de weg”. Vervolgens oordeelt het hof dat het volgens deze omschrijving niet is vereist dat het bezorgen van maaltijden de kern- of hoofdactiviteit is. Tevens is er naar het oordeel van het hof sprake van “vervoer tegen vergoeding”, omdat Deliveroo consumenten bezorgkosten in rekening brengt en een commissie ontvangt van het restaurant. De vergoeding hoeft op basis van de werkingssfeerbepaling niet kostendekkend te zijn. Voorts heeft Deliveroo geen eigen cao of arbeidsvoorwaardenpakket waarvan het niveau tenminste gelijkwaardig is aan dat van de cao. Ten slotte valt Deliveroo niet onder de uitzonderingsbepaling van artikel 2 lid 2 van de cao. De overige argumenten van Deliveroo worden door het hof tevens verworpen.

Gevolgen

Door de uitspraken van het hof hebben de bezorgers van Deliveroo recht op de arbeidsvoorwaarden uit de cao Beroepsgoederenvervoer. Dit geldt met terugwerkende kracht voor alle bezorgers die voor Deliveroo werken, maar ook alle bezorgers die in het verleden voor Deliveroo gewerkt hebben. De cao regelt onder andere het uurloon, het vakantiegeld, de vakantierechten, de toeslagen en het loon bij arbeidsongeschiktheid.

Ben of was je bezorger voor Deliveroo, dan kijken wij graag voor u welke mogelijkheden er zijn.

Deliveroo/FNV (ECLI:NL:GHAMS:2021:3978): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:3978

Deliveroo/Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (ECLI:NL:GHAMS:2021:3979): https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:3979