corona virus

Geldt de regel dat je verplicht bent schadevergoeding te betalen als je door een toerekenbare onrechtmatige daad aan iemand anders schade veroorzaakt (art. 6:162 BW), ook als je iemand besmet met het coronavirus?

Art. 162 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat degene die jegens aan ander een onrechtmatige daad pleegt die aan hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade te vergoeden die die ander dientengevolge lijdt. Een onrechtmatige daad is onder meer een inbreuk op de lichamelijke integriteit van een ander, en een doen of nalaten in strijd met wat in het maatschappelijke verkeer zorgvuldig wordt gevonden. Wie een onrechtmatige daad pleegt, is alleen aansprakelijk voor de schade als de onrechtmatige daad hem kan worden toegerekend; dat wil zeggen dat de onrechtmatige daad verwijtbaar moet zijn of dat de schade voor risico moet komen van degene die de onrechtmatige daad pleegt. Hoe ligt dat bij een besmetting met het coronavirus?

Wie een ander ziek maakt, maakt op zichzelf een inbreuk op de lichamelijke integriteit van die ander. Maar dat betekent nog niet dat degene die een ander besmet met het coronavirus dus aansprakelijk is voor diens schade. Omdat de schadeveroorzaker een verwijt van zijn onrechtmatige daad moet kunnen worden gemaakt, zal er in de meeste gevallen geen sprake van kunnen zijn dat iemand schade moet vergoeden omdat hij het coronavirus heeft overgebracht. Maar het kan anders liggen voor degene die wist dat hij met het virus besmet was of dat er een groot risico was dat hij besmet was, en niettemin de door de overheid gegeven adviezen in de wind heeft geslagen, bijvoorbeeld omdat hij niet thuis is gebleven en zich ziek heeft gemeld, maar zich juist in een gezelschap of naar het werk heeft begeven, of de regels van social distancing heeft genegeerd. De besmetting is dan het gevolg van verwijtbaar, zelfs  opzettelijk of bewust roekeloos gedrag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de sectie Schadevergoeding.